نویسنده = �������������� ��������������
تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

ناتاشا زمانی؛ اسدالله نورزاد؛ انوشیروان انصاری


ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد