نویسنده = سیدمهدی زهرائی
اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی)

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

سیدمهدی زهرائی؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ سید فرید هاشمی


رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

محمد حیدرزاده؛ سیدمهدی زهرائی