نویسنده = ������������ ��������
تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

سهیل محمدی؛ محمد رضا آرم؛ آرش ماهوتچیان


پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

سهیل محمدی؛ کوروش کریمی زند


تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح

دوره 30، شماره 1، خرداد 1376

ایرج محمودزاده کنی؛ سهیل محمدی


تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی)

دوره 58، شماره 0، آذر 1375

ایرج محمود زاده کنی؛ سیروس نصیرایی؛ سهیل محمدی