نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

سهیل محمدی؛ محمد رضا آرم؛ آرش ماهوتچیان


3. پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

سهیل محمدی؛ کوروش کریمی زند


4. تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح

دوره 30، شماره 1، بهار 1376

ایرج محمودزاده کنی؛ سهیل محمدی


5. تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی)

دوره 58، شماره 0، پاییز 1375

ایرج محمود زاده کنی؛ سیروس نصیرایی؛ سهیل محمدی