نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

سید عبدا... کیانژاد؛ حمید عبادی؛ مسعود ورشوساز؛ برات مجردی