نویسنده = ������������ �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

محمد مهدی سپهری؛ محسن پور سید آقایی