نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

دوره 41، شماره 8، دی 1386

علی اصغر میرقاسمی؛ حلیا رحمان


بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

دوره 34، شماره 4، اسفند 1379

علی اصغر میرقاسمی؛ سید رضا موسوی نیک؛ احمدرضا محبوبی اردکانی