نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

علی اصغر میرقاسمی؛ حلیا رحمان


3. بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379

علی اصغر میرقاسمی؛ سید رضا موسوی نیک؛ احمدرضا محبوبی اردکانی