نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

حسن قاسمی ارمکی؛ سعید حشمتی منش؛ حمیدرضا جعفریان؛ محمود نیلی احمدآبادی