نویسنده = مهدی دیواندری
مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

علی رضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی


اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

احسان شجاعی؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی


بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

علیرضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ مهرشاد زبردست؛ سیدمحمدعلی بوترابی