نویسنده = ������������������ ��������������
رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

سیدرسول میرقادری؛ شهاب الدین ترابیان