نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار


2. طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ حمید عبادی؛ محمد سعدی مسگری؛ علیرضا وفائی‌نژاد


3. توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی