نویسنده = محمد رحیمیان
تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار


بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

داود دوست محمدی؛ بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان


حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور


حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور


بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج