نویسنده = رحیمیان، محمد
تعداد مقالات: 8
3. تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار


5. بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

داود دوست محمدی؛ بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان


6. حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور


7. حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور


8. بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج