نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

برات مجردی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ حمید ابریشمی مقدم