نویسنده = نیت، مهرداد آقایی
تعداد مقالات: 1
1. پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی

دوره 42، شماره 8، زمستان 1387

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مهرداد آقایی نیت