نویسنده = احمد آذری
برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387

احمد آذری؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محمود البرزی؛ افشین بختیاری