نویسنده = ������������ ��������
انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387

جعفر رزمی؛ محسن صادق عمل نیک؛ مهدی هاشمی