نویسنده = ������������ ��������
روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا

دوره 42، شماره 6، آذر 1387

محسن نقیبی؛ مرتضی کلاهدوزان