نویسنده = ���������� �������� ����������
قالب جزء محدود پوسته استوانه ای

دوره 42، شماره 6، آذر 1387

محمد رضایی پژند؛ رضا خواجوی