نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان

دوره 42، شماره 5، تابستان 1387

علی دباغ؛ شهرام رایگان؛ حسین عبدی زاده؛ رامز وقار