نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه

دوره 42، شماره 5، تابستان 1387

ابراهیم عظیمی؛ صمد بنیسی؛ غلامرضا لنگری زاده؛ مالک دهقانی