نویسنده = ������������ �������������� ����������������