نویسنده = امین میرزا بروجردیان
ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387

محمود صفارزاده؛ وحید ابوالحسن¬نژاد؛ امین میرزا بروجردیان