نویسنده = دکتر مجید ملکی
میدان دو بعدی دما در دیوار نیمه بینهایت پره دار

دوره 54، شماره 0، آذر 1365

دکتر مجید ملکی؛ جمشید محرری