نویسنده = رضا کرد بچه
بررسیهائی چند درباره پروژه های صنعتی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1345

جلال الدین توانا؛ رضا کرد بچه