نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. نحوه تغییرات مجذور فرکانس( ) در فاصله بین مودهای طبیعی

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

منصور نیکخواه بهرامی؛ عبدالحمید حنانه