نویسنده = ������������ ������������������
نحوه تغییرات مجذور فرکانس( ) در فاصله بین مودهای طبیعی

دوره 51، شماره 0، مهر 1370

منصور نیکخواه بهرامی؛ عبدالحمید حنانه