نویسنده = میرقادری، سید رسول
تعداد مقالات: 1
1. روش نوسازگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازه های جدا شده از پایه

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

فرهاد بهنام فر؛ سید رسول میرقادری