نویسنده = �������� ���������� ���������� ����������
تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود

دوره 51، شماره 0، مهر 1370

مهندی فرهاد جاوید راد؛ دکتر محمود موسوی مشهدی