نویسنده = �������� ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

مهندی فرهاد جاوید راد؛ دکتر محمود موسوی مشهدی