نویسنده = ���������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتشار امواج ناشی از شکست سد

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

دکتر یوسف حسن زاده