نویسنده = ���������� �������� �������� ������
بررسی انتشار امواج ناشی از شکست سد

دوره 51، شماره 0، مهر 1370

دکتر یوسف حسن زاده