نویسنده = ���������������� ��������������
بر جذبی گازها در پنبه کوهی

دوره 8، شماره 0، مهر 1346

فرح فرحیان؛ غلامعلی بازرگان