نویسنده = Devine�� Jerrey
اتصال فلزات با جوشکاری مافوق صوت

دوره 48، شماره 0، دی 1366

Jerrey Devine؛ علی حائریان اردکانی