نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آب و لجن دریاچه ی ارومیه

دوره 44، شماره 0، بهار 1361

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر اکرم صابری