نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی آب و لجن دریاچه ی ارومیه

دوره 44، شماره 0، خرداد 1361

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر اکرم صابری