نویسنده = �������������������� ������ ����������
بررسی سنتز و خواص کربنات آپاتیت باریم

دوره 34، شماره 0، فروردین 1355

صمد محسنی کوچصفهابی