نویسنده = �������������� �������� ��� ����������
ایزوپرن ماده اولیه کائوچوی مصنوعی

دوره 20، شماره 0، مهر 1350

مهدی – سادات منصوری