نویسنده = منصوری، مهدی – سادات
تعداد مقالات: 1
1. ایزوپرن ماده اولیه کائوچوی مصنوعی

دوره 20، شماره 0، پاییز 1350

مهدی – سادات منصوری