نویسنده = حسن فرسام
بررسی غار علی سرد – همدان

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

حسن فرسام؛ محمد رضا غفوری؛ محمد شریعت پناهی


شیمی در سرعتهای زیاد

دوره 11، شماره 0، مهر 1347

حسن فرسام