نویسنده = ���������� ���������� �������������� ��������