نویسنده = �������������������� �������� ������������