نویسنده = دکتر مهندس همایون حقیقی
مهندس و هنر سازندگی

دوره 5، شماره 0، مهر 1345

دکتر مهندس همایون حقیقی