نویسنده = ���������������� �������� ������������
محاسبه حجم بعضی از هیپرسطحهای درجه دوم

دوره 5، شماره 0، مهر 1345

دکتر علیرضا امیرمعز