نویسنده = ���������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه حجم بعضی از هیپرسطحهای درجه دوم

دوره 5، شماره 0، پاییز 1345

دکتر علیرضا امیرمعز