نویسنده = ���������������� �������� ��������������
منابع انرژی در جهان و نیازمندی بشر به انرژی اتمی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1344

دکتر غلامعلی بازرگان