نویسنده = ���������� ��������
افیولیت های زاگروس و چگونگی تشکیل آنها

دوره 30، شماره 0، دی 1353

حسین معین وزیری؛ حسین شیخی