نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی)

دوره 58، شماره 0، آذر 1375

ایرج محمود زاده کنی؛ سیروس نصیرایی؛ سهیل محمدی