نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی)

دوره 58، شماره 0، پاییز 1375

ایرج محمود زاده کنی؛ سیروس نصیرایی؛ سهیل محمدی