نویسنده = Vladi Marmo
منشاء گرانیت های

دوره 9، شماره 0، دی 1346

Vladi Marmo؛ فریدون سرابی