نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 6
1. خودکاری در صنعت ذوب آهن

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

نصرالله محمودی


2. کانسارپتاس در کنگو و استخراج آن

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

نصرالله محمودی


3. تازه های صنعت ذوب آهن

دوره 8، شماره 0، پاییز 1346

نصرالله محمودی


5. معادن آهن فورگورودرموریتانی

دوره 6، شماره 0، زمستان 1345

نصرالله محمودی


6. تحقیقات در صنایع معدنی

دوره 5، شماره 0، پاییز 1345

نصرالله محمودی