نویسنده = نصرالله محمودی
خودکاری در صنعت ذوب آهن

دوره 11، شماره 0، مهر 1347

نصرالله محمودی


کانسارپتاس در کنگو و استخراج آن

دوره 10، شماره 0، فروردین 1347

نصرالله محمودی


تازه های صنعت ذوب آهن

دوره 8، شماره 0، مهر 1346

نصرالله محمودی


معادن آهن فورگورودرموریتانی

دوره 6، شماره 0، دی 1345

نصرالله محمودی


تحقیقات در صنایع معدنی

دوره 5، شماره 0، مهر 1345

نصرالله محمودی