نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
در باب : مقادیر خاص و زاویه دوران

دوره 6، شماره 0، دی 1345

دکتر علیرضا امیر معز