نویسنده = ���������� �������� ���������� �������� �������� ������������