نویسنده = ���������� �������� ���������� �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پلهای معلق از نظر استاتیک ،دینامیک و آئرودینامیک

دوره 6، شماره 0، زمستان 1345

دکتر مهندس محمد حسین کاشانی ثابت