نویسنده = تربیت، دکتر مهندس فیروز
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم قضیه ی مقدار حرکت در مکانیک مایعات

دوره 6، شماره 0، زمستان 1345

دکتر مهندس فیروز تربیت