نویسنده = ������������ ��������������
تکوین زمانی و تکتونیکی کوهستان ها ی ایران

دوره 24، شماره 0، دی 1351

آندریاس پیلگر؛ محمود احمد زاده هروی